• Westmolenkwartier
  • Westmolenkwartier
  • Westmolenkwartier

Westmolenkwartier

Historisch onderzoek en visie gebiedsontwikkeling

 

Vanuit een fascinatie voor leegte en de droom wat deze leegte kan zijn, tast ARD zijn omgeving af om kansen te ontdekken waar anderen verval zien of aan voorbij lopen. Ruimte biedt kansen. Geen enkele plek is echt “leeg”.
Dit geldt ook voor het Westmolenkwartier in het hart van de historische binnenstad van Schiedam. ARD heeft op eigen initiatief een uitgebreide historische analyse van deze plek gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een levendig document en verschillende workshops met stakeholders, zoals de gemeente Schiedam, Stadsherstel Maassteden en ontwikkelaars. Hierbij wordt interdisciplinair gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe gebiedsontwikkeling van het Westmolenkwartier, om te komen tot de transformatie van een leeg naar levendig stuk stad.

 

Westmolenkwartier

Deze binnenstedelijke locatie maakt al ruim 750 jaar onderdeel uit van de stad Schiedam maar is momenteel fysiek een ‘lege’ plek. Tussen 1981 en 2002 heeft er een grote kaalslag plaatsgevonden. De geplande nieuwbouw is tot op heden echter niet gerealiseerd. Sinds 2016 is het gebied tijdelijk omgebouwd tot een parkeerplaats, maar een definitieve herbestemming laat nog altijd op zich wachten.

 

Ruimte biedt Kansen

ARD is van mening dat de huidige leegte van het Westmolenkwartier bijzondere kansen voor de toekomst biedt. Om deze optimaal te benutten is een breed gedragen visie voor deze gebiedsontwikkeling essentieel. Om voor en volgende fase een ontwerp(strategie) voor dit gebied te maken, onderzocht ARD zowel het materiële als het immateriële erfgoed van het gebied. Een klein deel van de geschiedenis is nog tastbaar door de aanwezigheid van een enkel historisch (monumentaal) pand. Tegelijkertijd is een groot deel van de geschiedenis niet meer zichtbaar. Deze niet tastbare geschiedenis heeft echter net zo’n belangrijke rol gespeeld in de fysieke verschijning en waarden van het huidige gebied. Door ook de recente geschiedenis aan de hand van de actuele, technische en maatschappelijke bezwaren te bestuderen, is een goed beeld ontstaan waarom deze plek nu nog steeds ‘leeg’ is. Wat valt uit het verleden te leren voor de planvorming voor de toekomst? Welke historische ingrediënten zijn er nog aanwezig en welke lessen zijn er te trekken om te kunnen starten met een toekomstbestendige gebiedsontwikkeling?

 

Gebiedsontwikkeling

Dit uitgebreid historisch onderzoek vormt de basis voor deze gebiedsontwikkeling en heeft inzicht gegeven in de betekenis van de locatie voor de stad en zijn directe omgeving. Daarnaast is er een overzichtelijk beeld ontstaan van de (erfgoed)waarden en de intrinsieke kwaliteiten van de locatie, de aanwezige (monumentale)gebouwen en de omgeving (op verschillende schaalniveaus: van stad tot detail). 
Deze historische gelaagdheid biedt bruikbare aanleidingen voor de ontwerpkeuzen in de volgende fasen van de planontwikkeling om te komen tot een transformatie van het gebied.

 

Kurkfabriek

In 2019 is ARD / AtelierRuimDenkers, in opdracht van Stadsherstel Maassteden B.V., gestart met het herbestemmingsonderzoek en – ontwerp voor een van de weinig overgebleven monumentale panden van het Westmolenkwartier, de Kurkfabriek. Benieuwd naar het proces? Klik hier.

 

Wil je meedenken over de verdere ontwikkeling van het Westmolenkwartier, neem dan contact op!

Opdrachtgever

Eigen initiatief

Locatie

Schiedam

Status

In ontwikkeling

Category

Conceptontwikkeling, Gebiedstranformatie